A+ A-

To, obok obligacji, jeden z podstawowych rodzajów papierów wartościowych. Nie mają formy dokumentu lecz istnieją wyłącznie w formie elektronicznej. 

Najważniejsze uprawnienia związane z akcją to prawo głosu wykonywane na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki oraz prawo do dywidendy czyli udziału w zysku finansowym wypracowanym przez spółkę. 

Własność akcji, poprzez zmiany ich ceny, daje możliwość udziału akcjonariusza we wzroście lub spadku wartości spółki.

Zanim zainwestujesz w akcje

 • Przeanalizuj dostępne informacje o spółce. Jeśli inwestujesz w akcje w ramach oferty publicznej sprawdź jakie były wyniki finansowe spółki w przeszłości. Czy były równie wysokie, jak w ostatnim okresie? Zastanów się, czy nie jest to efekt nadzwyczajnych okoliczności, które mogą się nie powtórzyć.
 • Pamiętaj, że nie wszystko zależy od spółki, ale także od otoczenia, w którym funkcjonuje. Zanim kupisz akcje notowane na giełdzie, sprawdź kondycję finansową spółki. Przyjrzyj się sytuacji branży, w której ona działa. Istotne jest również otoczenie makroekonomiczne czy wymogi prawa, które musi przestrzegać spółka.
 • Porozmawiaj z doradcą. Pomoże Ci w określeniu Twojego profilu ryzyka i ocenie, czy inwestycja spełnia zakładane cele inwestycyjne.
 • Zapoznaj się z prospektem emisyjnym, jeżeli chcesz kupić akcje oferowane na jego podstawie. Znajdziesz w nim opis emitenta, jego działalności oraz wyniki finansowe. Zwróć szczególną uwagę na opis czynników ryzyka, które dotyczą działalności emitenta i papierów wartościowych przez niego emitowanych. Pamiętaj, że KNF, zatwierdzając prospekt, nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego spółki oraz sposobu jej finansowania.  
 • Zapoznaj się z opiniami analityków na temat wyników i perspektyw rozwoju spółki. Wycena akcji na giełdzie może ulegać zmianie i jest zależna nie tylko od kondycji finansowej spółki, ale też od postrzegania perspektyw jej rozwoju przez analityków i innych inwestorów.
 • Przeanalizuj cel, na realizację którego spółka planuje przeznaczyć środki z emisji akcji. Czy przedstawiane plany i analizy brzmią wiarygodnie? Czy spółka będzie w stanie zrealizować zakładany cel, a Ty dzięki temu będziesz mógł zarobić?
 • Pamiętaj, że spółki notowane na giełdzie są tak samo narażone na ryzyko straty lub problemów płynnościowych jak te, które nie są publiczne. Jeśli posiadasz akcje spółki publicznej, czytaj publikowane przez nią komunikaty i bądź aktywny jako akcjonariusz np. uczestnicząc w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W komunikatach możesz znaleźć informacje, między innymi, o tym, czy którykolwiek z członków organów spółki lub jej akcjonariusz nie sprzedaje akcji. Jeśli tak, zastanów się, dlaczego to robi?
 • Pamiętaj, że na rynkach finansowych panuje zmienna koniunktura. Rynki giełdowe doświadczają, co pewien czas, znacznych nieprzewidywalnych wahań cen, co może spowodować, że wartość Twoich akcji spadnie.
 • Wiedz, że jeśli liczysz na wypłatę dywidendy to, to czy ją otrzymasz zależy nie tylko od wyników działalności spółki, ale też od jej płynności finansowej, potrzeb kapitałowych, decyzji innych akcjonariuszy czy nieoczekiwanych czynników.
 • Przemyśl szczególnie swoją decyzję, jeśli myślisz o kupnie akcji na kredyt. Wartość akcji może ulec obniżeniu i w efekcie może być niższa niż wartość Twojego kredytu. 
 • Weź pod uwagę to, że wycofanie środków z inwestycji może być utrudnione. Dopuszczenie akcji do obrotu na giełdzie nie gwarantuje płynności umożliwiającej ich zbycie po cenie rynkowej. Jeżeli poziom obrotów akcjami będzie zbyt niski w stosunku do ich podaży, może to negatywnie wpłynąć na ich cenę.

Bądź czujny, nie daj się zwieść...