A+ A-

Zanim kupisz, upewnij się od kogo kupujesz

Instrumenty finansowe (np. akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych) możesz kupić tylko u uprawnionych pośredników czyli takich, którzy mają licencje na ich sprzedaż.

Znajdziesz ich za pomocą wyszukiwarki podmiotów.
 
Jeśli jest to pośrednik spoza Unii Europejskiej musi mieć swój oddział w Polsce.

Firma inwestycyjna z Unii Europejskiej, która ma zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, wydane przez organ państwa, na terenie którego ma siedzibę (tzw. zagraniczna firma inwestycyjna) może działać w Polsce:

 • bez otwierania oddziału czyli bez fizycznej obecności w Polsce (transgranicznie)

  W tym przypadku KNF nie nadzoruje jej. Obowiązek ten ciąży na organie nadzoru państwa, w którym dostała ona zezwolenie na działanie. Jeżeli taka firma inwestycyjna nie wypełnia swoich obowiązków wobec klienta może on zwrócić się ze skargą do tego organu.

  KNF prowadzi wykaz podmiotów, które działają transgranicznie na terytorium Polski. Można je znaleźć na stronie KNF → znajdź firmę

 • poprzez utworzenie w Polsce oddziału czyli firma jest w Polsce fizycznie obecna

  Oddział musi być zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym i musi przestrzegać przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. KNF sprawuje nad takim oddziałem ograniczony nadzór w zakresie przestrzegania zasad świadczenia usług maklerskich, określonych w przepisach prawa polskiego. W pozostałym zakresie zagraniczna firma inwestycyjna prowadząca działalność maklerską na terenie Polski w formie oddziału podlega nadzorowi organu UE, który udzielił jej zezwolenia.

  KNF przysługuje prawo przeprowadzania kontroli działalności maklerskiej prowadzonej w oddziale zagranicznej firmy inwestycyjnej. Zarówno w przypadku działalności transgranicznej, jak i prowadzonej za pośrednictwem oddziału, KNF może powiadomić organ nadzoru państwa siedziby takiej formy/firmy o nieprawidłowościach oraz może zwrócić się o interwencję. KNF może również nałożyć na taką firmę inwestycyjną kary finansowe.

 • bez otwierania oddziału, ale za pośrednictwem agenta, który działa na terenie Polski

  Taki agent musi być wpisany do rejestru agentów, a zakres jego czynności jest ograniczony. Może on w szczególności pozyskiwać klientów lub zawierać umowy w imieniu firmy.

Znajdź agenta firmy inwestycyjnej → osoby fizyczne

Znajdź agenta firmy inwestycyjnej → osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Bądź czujny, nie daj się zwieść...