A+ A-
 • Internet, fora, szkolenia

Niemal codziennie korzystamy z Internetu. Za jego pośrednictwem poszukujemy także informacji o inwestycjach. Bardzo często trudno jest dotrzeć do źródła informacji i sprawdzić czy jest wiarygodne.

Jest to istotne szczególnie wtedy, gdy decyzje o zakupie produktów finansowych podejmujemy w oparciu o informacje znalezione w Internecie, pozyskane na zamkniętych forach, szkoleniach, sesjach Q&A dla wybranych uczestników. 

Informacje w sieci są tylko pozornie neutralne, obiektywne i wiarygodne. Osoby, które je publikują często kierują się własnym interesem. Za publikowane treści mogą dostawać wynagrodzenie czy innego rodzaju profity. Zdarza się, że mają prywatne albo biznesowe powiązania ze spółkami, których produkty lub instrumenty finansowe promują. 

Zobacz więcej 

 • Spotkanie z doradcą

Doradcy inwestycyjni często przekazują informacje w sposób, który może być niezrozumiały. Jeżeli w kontaktach z doradcą czujesz dyskomfort, taki jak: presja, manipulacja lub nie rozumiesz informacji, które przedstawia doradca, nie obawiaj się zwrócić do firmy o zmianę doradcy.

  • Zapoznaj się z dokumentami i broszurami informacyjnymi dotyczącymi inwestycji. Przeczytaj je i upewnij się u doradcy czy wszystko dobrze rozumiesz. Taka informacja bywa sformułowana trudnym językiem. Jeśli nie rozumiesz - pytaj.
  • Nie ulegaj presji czasu. Pośrednicy często namawiają do szybkiego zakupu przekonując, że zostało niewiele np. akcji lub obligacji albo, że inni mogą Cię ubiec. Decyzje inwestycyjne podejmuj w sposób przemyślany. Okazja inwestycyjna nie oznacza zysku.
  • Jeśli nie jesteś przekonany do zakupy danego produktu, zapytaj doradcę o inny produkt inwestycyjny. Często doradcy dysponują bogatą ofertą i być może inny produkt będzie dla Ciebie bardziej odpowiedni. Jeżeli przeciwnie – oferta jest ograniczona do tego jednego produktu – powinno to wzbudzić Twoją czujność.
  • Nie lokuj wszystkich oszczędności w jedną inwestycję. Podziel je racjonalnie pomiędzy różnego rodzaju opcje inwestycyjne. Taka dywersyfikacja (podział) to mniejsze ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych środków.
  • Nie podejmuj decyzji inwestycyjnych tylko dlatego, że inni tak robią. Podejmuj decyzje dostosowane do Twoich potrzeb i ryzyka, które możesz ponieść. 

Jest wiele rodzajów instrumentów finansowych, poznaj najbardziej popularne z nich.

 • Sprawozdania finansowe emitentów

Dlaczego warto je przeczytać?

We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego znajdziesz opis sytuacji zagrażających prowadzeniu działalności spółki, a także wszelkie działania, podjęte lub planowane prowadzące do złagodzenia lub wyeliminowania takich zagrożeń. Dodatkowo możesz zapoznać się z założeniami, na podstawie których spółka uznała, że nie ma przeszkód dla jej dalszego funkcjonowania. 

Jeżeli masz akcje lub obligacje spółki zagrożonej upadłością, szanse na odzyskanie zainwestowanych środków maleją.

Jak to sprawdzić?

  • Znajdź w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu zarządu rozdziały odnoszące się do ryzyka płynności i przeanalizuj te informacje.
  • Sprowadź w jaki sposób emitent zarządza tym ryzykiem, w szczególności jakie ma możliwości w tym zakresie i które z nich wykorzystuje.
  • Szczególną uwagę powinny zwrócić informacje o zmianach w obszarze zarządzania ryzykiem płynności. Przeanalizuj czy te zmiany nie są sygnałem o pogarszającej się sytuacji płynnościowej. Twoją czujność powinny wzbudzić informacje np. o wydłużeniu terminów płatności zobowiązań.
 • Raport i sprawozdanie biegłego rewidenta z przeglądu lub badania sprawozdań finansowych
  • Jeśli sprawozdanie finansowe emitenta podlegało badaniu lub przeglądowi przez biegłego rewidenta, to zwrócić uwagę na to co wzbudziło wątpliwości biegłego. Szczególną uwagę zwróć na rozdziały: „Opinia” lub „Opinia z zastrzeżeniem”, „Podstawa opinii z zastrzeżeniem”, „Objaśnienie ze zwróceniem uwagi” oraz „Kluczowe sprawy badania”.
  • Biegły rewident wydaje osobne sprawozdania (lub raporty) z badania (przeglądu) sprawozdania skonsolidowanego i jednostkowego. Treść obu dokumentów może się różnić. Dlatego warto poznać każdy z nich. Opinia z zastrzeżeniem oznacza, że niektóre zdarzenia mogły zostać nieprawidłowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym lub spółka odmówiła biegłemu wystarczających informacji na ten temat.
  • Pojawienie się objaśnienia nie oznacza, że są błędy w sprawozdaniu, ale że miały miejsce zdarzenia, na które należy zwrócić uwagę np. na kwestie kontynuacji działalności.
  • W rozdziale „Kluczowe sprawy badania” poruszane są kwestie najważniejsze dla rzetelności sprawozdań wraz z informacją jakie działania podjął biegły, aby informacje te były prawidłowo ujawnione w badanym sprawozdaniu finansowym.
  • Przeprowadzany przez biegłego przegląd sprawozdania finansowego ma ograniczony zakres. Dlatego w raporcie z przeglądu biegły umieszcza (w rozdziale „Wniosek”) jedynie stwierdzenie czy w trakcie przeglądu natrafił na fakty, które kazałyby mu sądzić, że sprawozdanie sporządzono niezgodnie z przepisami. Dodatkowe wyjaśnienia umieszczane są w rozdziale „Objaśnienie”.
  • W rzadkich przypadkach biegły może odmówić wyrażenia opinii z badania lub wyrazić opinię negatywną. Opinia negatywna oznacza, że zbadane przez biegłego sprawozdanie jest nieprawidłowe w całości. Odmowa wyrażenia opinii oznacza, że biegły nie miał możliwości przeprowadzenia badania na przykład z powodu braku dostępu do niezbędnych dokumentów lub wyjaśnień ze strony spółki. W obu przypadkach biegły szczegółowo wyjaśnia przyczyny odmowy lub wydania opinii negatywnej.

Bądź czujny, nie daj się zwieść...