A+ A-

To inwestycja o wiele bardziej skomplikowana i obarczona znacznie większym ryzykiem utraty całego kapitału niż inwestowanie np. w akcje czy obligacje. Instrumenty pochodne to instrumenty finansowe, których wartość zależy od wartości innych aktywów np. indeksów giełdowych, kursów akcji czy kursów walut.

Zanim zainwestujesz w instrumenty pochodne upewnij się, że:

  • rozumiesz zasady ich działania oraz ryzyka z nimi związane
  • odpowiadają one Twoim potrzebom
  • liczysz się z tym, że możesz stracić więcej niż początkowo zainwestowałeś

Jeżeli nie rozumiesz, jak działa taki instrument albo jakie są ryzyka z nim związane, powstrzymaj się od inwestowania.

Zanim zainwestujesz w instrumenty pochodne

  • KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES

Umawiasz się z drugą stroną, że sprzedasz albo że kupisz określoną liczbę instrumentów po ustalonej cenie w określonym momencie w przyszłości. Obecnie większość kontraktów jest ostatecznie rozliczana w gotówce.

Cena kontraktu w przyszłości zależy od kształtowania się ceny tzw. instrumentu bazowego, np. akcji albo innego aktywa.

Kupując taki kontrakt liczysz na wzrost ceny instrumentu bazowego i wzrost kursu kontraktu. Każdy spadek ceny aktywa bazowego będzie oznaczać Twoją stratę.

Sprzedając kontrakt liczysz na spadek ceny instrumentu bazowego i spadek kursu kontraktu. Każdy wzrost ceny instrumentu bazowego to Twoja strata, która będzie zyskiem drugiej strony kontraktu.

Na rynkach kapitałowych panuje zmienna koniunktura. Ceny często podlegają dużym, nieprzewidzianym wahaniom. Nawet małe wahania ceny instrumentu bazowego mogą spowodować znaczne straty dla Ciebie.

  • KONTRAKTY FORWARD

Umawiasz się z drugą stroną, że sprzedasz albo że kupisz określoną liczbę instrumentów bazowych np. akcji, po ustalonej cenie w określonym momencie w przyszłości.

W zależności od umowy, w dniu wykonania kontraktu masz obowiązek dostarczenia instrumentu bazowego albo zapłaty różnicy między ceną w kontrakcie, a ceną rynkową tego instrumentu.

W dniu rozliczenia kontraktu, cena rynkowa instrumentu bazowego może znacznie różnić się od ceny zawartej w kontrakcie. Oznacza to możliwy zysk albo dużą stratę. Kontrakt forward naraża Cię na ryzyko utraty kapitału w wyniku zmian ceny instrumentu  bazowego.

W przeciwieństwie do kontraktów futures, kontrakty forward są zawierane poza giełdą i bez depozytów zabezpieczających. 

  • KONTRAKTY SWAP

Wymieniasz przyszłe płatności według wcześniej określonych warunków, np. wymieniasz kwotę w jednej walucie na kwotę w innej walucie lub stałe oprocentowanie na zmienne.

Nieumiejętnie zawarte kontrakty swap mogą spotęgować ryzyka zmiany cen, zamiast je ograniczyć.

Kontrakty swap zawierane są poza giełdą. Zawierając je, bierzesz na siebie ryzyko niewykonania umowy przez drugą stronę.

  • OPCJE

Opcja to prawo sprzedaży albo prawo kupna określonej liczby instrumentu bazowego, np. akcji, po ustalonej cenie w określonym terminie.

W przeciwieństwie do kontraktów futures i forward, nie jesteś zobowiązany do kupna/sprzedaży instrumentu bazowego w momencie rozliczenia opcji, jednakże w przypadku niekorzystnej dla ciebie zmiany instrumentu bazowego możesz stracić całość środków wydanych na zakup opcji.

Kupując opcję sprzedaży ryzykujesz, że cena instrumentu bazowego w dniu wykonania będzie wyższa od ceny ustalonej w opcji. Opcja będzie wtedy bezwartościowa, a Ty stracisz środki wydane na jej zakup.

Kupując opcję kupna ryzykujesz, że cena instrumentu bazowego w dniu wykonania opcji będzie niższa od ceny ustalonej w opcji. Opcja będzie wtedy bezwartościowa, a Ty stracisz środki wydane na jej zakup.

Stroną opcji możesz zostać kupując ją na giełdzie albo zawierając umowę poza giełdą. Taka umowa może nie zostać wykonana przez drugą stronę.

 

Bądź czujny, nie daj się zwieść...