A+ A-

To jeden z najpopularniejszych rodzajów papierów wartościowych. Emitentami obligacji mogą być np. spółki, ale też Skarb Państwa oraz gminy.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie przez ich emitenta środków np. na finansowanie działalności czy planowanej inwestycji. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego mogą to być również finansowanie infrastruktury lub konkretnych inwestycji. Podstawowe informacje na temat obligacji są przedstawiane w tzw. warunkach emisji. Nabywca obligacji w stosunku do ich emitenta ma prawo do zysku z tych obligacji i zwrotu zainwestowanej kwoty w terminie wykupu obligacji. 

Zysk nabywcy obligacji może wynikać z:

 • kupna obligacji po niższej cenie niż otrzymana później cena sprzedaży tzw. obligacje zerokuponowe nie uprawniają one do otrzymania odsetek, a zysk wynika z nabycia obligacji po niższej cenie niż cena nominalna,
 • odsetek, które nabywca otrzymuje w ustalonych okresach.

Na koniec inwestycji emitent jest zobowiązany do zwrotu inwestorowi wartości nominalnej czyli ceny, po której emitent zobowiązał się taką obligację wykupić w dacie określanej jako termin wykupu. 

Zanim zainwestujesz

 • Przeczytaj uważnie warunki emisji. Znajdziesz w nich informacje na temat swoich praw wynikających z nabycia obligacji. Jeśli nie rozumiesz informacji dotyczących emisji, nie jesteś w stanie ocenić ryzyka inwestycji lub masz wątpliwości, czy obligacje są dla Ciebie, to nie inwestuj pochopnie.
 • Porozmawiaj z doradcą. Pomoże Ci w określeniu Twojego profilu ryzyka i ocenie, czy inwestycja spełnia zakładane cele inwestycyjne. 
 • Sprawdź emitenta w rejestrze Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. W rejestrze znajdziesz informacje o tym, czy emitent przeprowadzał wcześniej emisje oraz czy spełniał wymagane świadczenia. Znajdziesz tam również informacje o stanie zadłużenia spółki z tytułu obligacji, terminach wypłaty odsetek oraz zwrotu zainwestowanych w obligacje środków.
 • Zwróć uwagę na poziom zadłużenia spółki. Sprawdź, czy nie zalega ona ze spłacaniem dotychczasowych zobowiązań oraz jaki jest poziom jej zadłużenia, w szczególności z tytułu dotychczas wyemitowanych obligacji. Zdarza się, że emitenci wykupują wcześniej wyemitowane obligacje płacąc nie gotówką, a obligacjami nowej emisji (tzw. „rolowanie”). Taka sytuacja może być jedną z oznak problemów finansowych emitenta np. z płynnością.
 • Przeanalizuj cel, na realizację którego spółka planuje przeznaczyć środki z emisji obligacji. Czy przedstawiane plany i analizy brzmią wiarygodnie? Czy spółka będzie w stanie zrealizować zakładany cel, a Ty dzięki temu będziesz mógł zarobić?
 • Sprawdź, kto jest właścicielem spółki sprzedającej obligacje. Czy są to stabilne instytucje, czy może tylko inwestorzy prywatni? Jaka jest opinia na ich temat?
 • Pamiętaj, że obligacje zabezpieczone nie zawsze są bezpieczne. Istotna jest wartość i jakość zabezpieczenia na moment ich sprzedaży. Przedmiot zabezpieczenia musi znaleźć nabywcę, więc oprócz jego wyceny zwróć uwagę, czy jest on atrakcyjny dla potencjalnych nabywców. Dodatkowo proces sprzedaży jest często długotrwały, więc odzyskanie środków może potrwać.
 • Weź pod uwagę, że wycofanie środków z inwestycji może być utrudnione. Płynność obligacji czyli łatwość jej zbycia może się różnić w zależności od tego, czy obligacje są w obrocie na rynku zorganizowanym, czy transakcje na nich odbywają się poza tym rynkiem. Wycofanie się z inwestycji przed dniem wykupu obligacji przez spółkę, która je wyemitowała, może potrwać dłużej niż zakładasz.
 • Miej na uwadze, że w przypadku obligacji emitowanych publicznie, zatwierdzając prospekt, KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania.

Bądź czujny, nie daj się zwieść...