A+ A-

Weksel inwestycyjny to tak naprawdę połączenie weksla i pożyczki. W procesie tym uczestniczą: inwestor (czyli Ty), spółka i przedsiębiorca. W skrócie wygląda to tak: wpłacasz pieniądze i nabywasz od spółki wystawiony przez nią weksel inwestycyjny. Następnie spółka, korzystając z wpłaconych przez Ciebie pieniędzy, udziela pożyczki przedsiębiorcy. W efekcie przedsiębiorca pożycza pieniądze od spółki i jako właściciel nieruchomości ustanawia na niej hipotekę zabezpieczającą pożyczkę. Czyli kupujesz weksel inwestycyjny spółki, ale tak naprawdę pożyczasz pieniądze dla przedsiębiorcy na realizację jego inwestycji. Przed decyzją o ewentualnym zakupie weksli inwestycyjnych warto zadać sobie pytanie, w co naprawdę inwestujemy i czy mamy na ten temat rzetelną wiedzę?

Zanim zainwestujesz w weksle inwestycyjne

  • Upewnij się, czy informacja o gwarantowanej stopie zwrotu (np. 10% w skali roku) i bezpieczeństwie inwestycji jest wiarygodna oraz czy istnieją analizy i dokumenty, które to potwierdzają. Jeśli działalność Przedsiębiorcy nie przyniesie oczekiwanych zysków, możesz nie odzyskać swoich pieniędzy. Nie ma bezpiecznych inwestycji - każda inwestycja jest obarczona ryzykiem - im wyższa stopa zwrotu tym wyższe ryzyko.
  • Bądź świadomy, że weksle inwestycyjne nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W przypadku upadłości przedsiębiorcy lub spółki wystawiającej weksle inwestycyjne możesz nie odzyskać swoich pieniędzy.
  • Zwróć uwagę na to, że nie ma obowiązku przedstawiania inwestorowi dokumentu ofertowego weksli inwestycyjnych ani wymaganych prawem informacji na ich temat. Ponieważ nie jesteś stroną umowy pomiędzy spółką, a przedsiębiorcą, możesz nie otrzymać rzetelnych informacji o spółce, kondycji finansowej przedsiębiorcy, wartości zabezpieczenia weksla inwestycyjnego, ryzyku czy przedsięwzięciu, na realizację którego powierzasz swoje środki.
  • Weź pod uwagę ryzyko niewypłacalności przedsiębiorcy. Ponieważ oferowana jest wysoka stopa zwrotu – oznacza to, że koszty tego rodzaju finansowania dla przedsiębiorcy są o wiele wyższe niż przy użyciu tradycyjnych metod co może oznaczać, że z niewiadomych powodów nie może on liczyć na kredyt bankowy lub wyemitowanie obligacji.
  • Licz się z tym, że zabezpieczenie na nieruchomości wiąże się z ryzykami. Nie ma pewności czy wycena zabezpieczenia jest rzetelna i czy wartość nieruchomości pokryje Twoje roszczenia.
  • Miej na uwadze, że spółka wystawiająca weksel inwestycyjny nie podlega nadzorowi KNF. Jako inwestor nie możesz liczyć na zastosowanie środków nadzorczych przysługujących KNF w stosunku do podmiotów rynku finansowego.
  • Pamiętaj, że w przepisach nie istnieje pojęcie „weksla inwestycyjnego”.
  • Celem „zwykłego” weksla jest dodatkowe zabezpieczenie długu, nie pełni on funkcji inwestycyjnej. Weksel nie jest instrumentem finansowym.

Bądź czujny, nie daj się zwieść...